"ส้มเกลี้ยงหวานฉ่ำ กระหล่ำหัวใหญ่ ผักกาดจ้อนลือไกล ปลูกไผ่เศรษฐกิจ แหล่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ชีวีอย่างพอเพียง"
"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

คุณค่าคำ...นำชีวิต

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

ของดีเมืองเถิน

เมนูหลัก

ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองฯ

มาลงทะเบียนกันก่อน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ปะ จ.ลำปาง ด้วยความยินดียิ่ง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3381541
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
1158
2135
15155
15155
64028
104856
3381541

คาดวันนี้
4560

8.37%
10.33%
2.32%
0.19%
0.02%
78.78%
Online (15 minutes ago):17
17 guests
no members

Your IP:35.172.195.82

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.แม่ปะ

ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย

ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย

ความหมายของประชาธิปไตย

ประชาธิปไตยมีรากศัพท์มาจากภาาษากรีกซึ่งหมายถึงอำนาจของประชาชน ดังนั้นความหมายดั้งเดิม จึงหมายถึงการปกครองโดยชนหมู่มากหรือการปกครองโดยหมู่ชนผู้มีอำนาจประชาธิปไตยในสมัยแรกเริ่มนั้น และต่อมามีการพัฒนาแนวคิดของประชาธิปไตย ออกเป็น 3 รูปแบบคือ

1. ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นฐานนะที่เป็นรูปแบบการเมืองการปกครอง

2. ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นอุดมการณ์ทางการเมือง

3. ประชาธิปไตยในฐานะที่เป็นวิถีการดำเนินชีวิต

 

 

หลักการสำคัญของประชาธิปไตย

1. อำนาจสู.สุดในการปกครอง หรืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ซึ่งหมายถึงประชาชนคึอรัฐนั่นเอง

2. อำนาจทางการปกครองของรัฐ เกิดขึ้นจากความยินยอมของประชาชน

3. การมีศรัทธาในความสามารถของมนุษย์

4. มนุษย์จะต้องมีเสรีภาพ อิสรภาพ ความเป็นอิสระ

5. ยอมรับในการเสมอภาคของมนุษย์

6. สิทธิในการคัดค้าน

 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจอธิปไตยนั้นใน 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้านนิติบัญญัติ

2. ด้านบริหาร

3. ด้านตุลาการ

 

ทำไมต้องมีประชาธิปไตย

1. ให้โอกาสแก่ประชาชน ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครองและสามารถเป็นผู้ปกครองเองหรือเลือกตัวแทนไปทำการปกครองตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับชาติ

2. ให้ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน หัวใจของระบบประชาธิปไตยคือประชาชน ประชาชนในที่นี้หมายถึงคนไทยทุกหมู่เหล่า ทุกสาขา อาชีพ ทุกภูมิภาค ทุกเผ่าพันธุ์ ทุกศาสนา ฯลฯ

3. มีกติกา กติกาประชาธิปไตย คือ กฏเกณฑ์ที่ใช้เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมในการปกครอง อันได้แก่รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พระราชบัญญัติการเลือกตั้ง และกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

การพัฒนาการปกครองของระบบประชาธิปไตยในประเทศไทย

1. การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองนับว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพราะจะเป็นเครื่องบ่งชี้ระดับการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศนั้นๆ การมีส่วนร่วมทางการเมืองจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาประชาธิปไตย

2. การส่งเสริมให้ประชาชนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย จะต้องประกอบไปด้วยหลักการดังต่อไปนี้

     2.1 หลักการใช้เหตุผลในการดำเนินชีวิต

     2.2 หลักความสมัครใจ

     2.3 หลักความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเคารพในเสียงข้างมาก

     2.4 หลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี

     2.5 หลักการเกี่ยวกับความมีระเบียบวินัย

     2.6 หลักการเคาระในคุณค่าและศักดิ์ศรีของบุคคล

 

แนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยของผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน และประชาชน

1. การเตรียมตัว ให้ความสนใจทางการเมือง ศึกษาหาความรู้ให้จริงก่อน ติดตามข่าวการเมือง โดยอ่านหนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุ ดูโทรทัศน์ ฯลฯ

2. การลงมือปฎิบัติ เช่น การนำวิถึชีวิตแบบประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตแบบประชาธิปไตยใช้ในชีวิตประจำวัน การรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การรู้จักใช้เหตุผลนอกจากการแสดงความคิดเห็นและการับฟังความคิดเห็นยึดถือหลักการความถูกต้องและประโยชน์ส่วนร่วม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย หลักการประชาธิปไตยถือเสียงข้างมากเป็นหลักในการดำเนินงาน

 

     ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาประชาธิปไตย ในระบอบประชาธิปไตย ประชาชนเป็นผู้ใช้อำนาจในการปกครองประเทศ โดยเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่บริหารในทุกระดับเริ่มจากระดับท้องถิ่น จนถึงระดับชาติแต่การพัฒนาประชาธิปไตยยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะ

1. ระบบการเมืองยังไม่เป็นประชาธิปไตย เนื่องจากประชาชนส่วนมากไม่ค่อยสนในการเมือง และขาดความรู้ความเข้าใจในการเมืองประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้ปกครอง ก็เลยไม่คิดว่าตนมีสิทธิมีส่วนทางการเมืองค่านิยมระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยทำให้เห็นแก่พวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนร่วม ค่านิยมระบบอาวุโส การซื้อสิทธิขายเสียง ระบบเผด็จการในรัฐสภา ขาดการรวมกลุ่ม ของประชาชนอย่างจริงจัง การไม่นำเอาประชาธิปไตย ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

2. ระบบการมืองยังไม่มีประสิทธิภาพ

     2.1 ประชาชนไม่ใส่ใจศึกษาติดตามการมือง เพื่อจะได้ไปเลือกตั้ง และมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างมีคุณภาพ

     2.2 ระบบการเมืองไม่สามารถนำความเจริญไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม

     2.3 ระบบการเมืองไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้

     2.4 ระบบการเมืองไม่เปิดโอกาสให้คนดี มีความสามารถเข้าไปบริหารบ้านเมือง

     2.5 ระบบราชการไม่มีประสิทธิภาพ จากสภาพปัญหาต่างๆ ที่ทำให้การพัฒนาระบอบประชาธิปไตยไม่ก้าวหน้า

     โดยสรุปจะเห็นว่าสาเหตุสำคัญ เกิดจากตัวประชาชนเองที่ขาดจิตสำนึก ขาดอุดมการณ์สำคัญเกิดจากตัวประชาชนเองที่ขาดจิตสำนึก ขาดอุดมการณ์ประชาธิปไตย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับระบอบการปกครองประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบประชาธิปไตยให้เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ข่าวรายวัน ข่าววันนี้ ข่าวการเมือง

MThai News

26 มกราคม 2563

This is MThai NEWS

ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

26 มกราคม 2563

www.krobkruakao.com

 

 

 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

26 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของอบต.แม่ปะ จ.ลำปาง

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

26 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

26 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

26 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

26 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

26 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev

link-01.pnglink-02.pnglink-03.pnglink-04.pnglink-05.pnglink-06.pnglink-07.pnglink-08.pnglink-09.pnglink-10.pnglink-11.pnglink-12.pnglink-13.pnglink-14.pnglink-15.pnglink-16.pnglink-17.pnglink-18.pnglink-19.png

 สำนักงาน อบต.แม่ปะ หมู่ ๘ ตำลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๑๖๐ Tel ๐๕๔-๒๙๒๐๗๙
ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จ.ลำปาง. สงวนลิขสิทธิ์.
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ  FireFox  Google Chrome