Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

ระบบค้นหา

  • หน้าแรก
  • คู่มือการปฎิบัติงานเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์

คู่มือการปฎิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

 ...ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  69/1 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันประกอบมาตรา  52 และมาตรา  41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์” ณ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่ปะ  จังหวัดลำปาง  เพื่อเป็นศูนย์ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ /ร้องเรียน และให้บริการข้อมูลข่าวสาร  ให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการ  และข้อเสนอและของประชาชน...

(ภาพ : ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จ.ลำปาง)
 

Work-mepa-140-01-page-001.jpg

 

รายละเอียด & อ่านต่อ

พิมพ์ อีเมล

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของอบต.แม่ปะ จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
next
prev