Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

ระบบค้นหา

  • หน้าแรก
  • ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย ที่เคยเกิด และภัยที่เกิดซ้ำทุกปี

ฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยที่เคยเกิด และภัยที่เกิดซ้ำทุกปี (2)

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะพิจารณาประเมินความเสี่ยงของภัยจากความถี่การเกิดของภัย การจัดลำดับความเสี่ยงภัย ควรเน้นที่ความเสี่ยงสูงและปานกลาง โดยอาศัยข้อมูลจาก ลักษณะทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเกิดภัยในอดีต ศักยภาพในการตอบโต้ภัย รวมทั้งประเภทของภัย ความรุนแรง และพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วย
(ภาพ : ข้อมูล งานป้องกันฯองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จ.ลำปาง) 

Work-maepa-141-03-page-005.jpgWork-maepa-141-03-page-004.jpgWork-maepa-141-03-page-003.jpgWork-maepa-141-03-page-002.jpgWork-maepa-141-03-page-001.jpg

พิมพ์ อีเมล

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของอบต.แม่ปะ จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
next
prev