รั
บแจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของข้าราชการและพนักงาน

 

 

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง