Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

ระบบค้นหา

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ โควิด19


01n.png

งานกิจการสภา

อ่านต่อ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

16 มีนาคม 2564
hits (563 hits)
ด้วยวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 17 ...
28 ธันวาคม 2563
hits (641 hits)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เตรียมการจัด ...
31 กรกฎาคม 2563
hits (649 hits)
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 งานป้องกันและบรร ...
อ่านต่อ

งานสาธารณสุขฯ

12 พฤศจิกายน 2563
hits (83 hits)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการจัด ...
16 กันยายน 2563
hits (85 hits)
โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปร ...
16 กันยายน 2563
hits (80 hits)
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไวรัสโควิด ( COV ...
16 กันยายน 2563
hits (85 hits)
โครงการรณรงค์สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องก ...
16 กันยายน 2563
hits (77 hits)
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรควัณโรค
22 กรกฎาคม 2563
hits (425 hits)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าปร ...
อ่านต่อ

Q&A ถามตอบข้อสงสัย

หัวข้อในหมวดหมู่นี้: Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา อบต.แม่ปะ

27 กันยายน 2564

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ ๘ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๑๖๐ E-mail:admin@maepa-thoen.com Tel ๐๕๔ - ๒๙๒๐๗๙ Fax : ๐๕๔ - ๒๙๑๖๙๑. Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา อบต.แม่ปะ

เอกสารเผยแพร่กองคลัง

กองคลัง

01 กันยายน 2564
hits (41 hits)
ประกาศผู้ชนะฯจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังองค์การ ...
30 มีนาคม 2564
hits (291 hits)
ประกาศผู้ชนะฯจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
24 กุมภาพันธ์ 2564
hits (370 hits)
ประกาศผู้ชนะฯจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
29 ธันวาคม 2563
hits (380 hits)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้า ...
30 พฤศจิกายน 2563
hits (376 hits)
เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓ / ภ.ด.ส.๔) ตามพระราชบัญญัติภาษีที ...
07 พฤศจิกายน 2563
hits (391 hits)
ประกาศผู้ชนะฯจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๘ กรกฎาคม - วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
อ่านต่อ

ระบบการเงิน กองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  3. รายงานกำกับฯ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
next
prev

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของอบต.แม่ปะ จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

 

 

1M1050x525.jpg2M1050x525.jpg3M1050x525.jpg4M1050x525.jpg5M1050x525.jpg6M1050x525.jpg7M1050x525.jpgMessage_10_25feb59-1050x525.jpgMessage_8_25feb59.jpgMessage_9_25feb59_1-1050x525.jpgMessage_9_25feb59_2-1050x525.jpglabelWN-10.png

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)