Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

ระบบค้นหา

รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อบต.แม่ปะ จ.ลำปาง

e-GP ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อบต. แม่ปะจ. ลำปาง
 

วัน - เดือน - ปี รายการ
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒                                                                                                                                   การจ้างงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการส่วนบุคคลในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยใช้วิธีการวางตัวเป็นรูปเป็นร่าง
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อเสนอการบริหารส่วนตำบลแม่ปะปีงบประมาณ พ.ศ. วันจันทร์ที่ ๒ จำนวนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๒๑๑๐ เล่มเพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปาน
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  การจัดซื้อผักและผลไม้ในพื้นที่โครงการฯ : การจัดซื้อผักและผลไม้เพื่อการกุศล
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ซื้อผักและผลไม้เพื่อการเพาะปลูกผักกาด (บริจาค) ประจำปีงบประมาณที่ผ่านมาเมล็ดพันธุ์พืชผักผลไม้ (กระป๋องละ ๕๐๐ กรัม) จำนวน ๕๐ กระป๋อง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  การจัดซื้อผักและผลไม้ในพื้นที่โครงการฯ : การจัดซื้อผักและผลไม้เพื่อการกุศล
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  จ้างตรวจสอบเงื่อนไขการลงทะเบียนหมายเลขทะเบียนกวบ - ๘๓๙ ลำปางรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๙ - ๔๑ - ๐๐๐๑๑ จำนวน ๔ รายการความปลอดภัยในการใช้งาน
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  จ้างตรวจสอบสภาพรถยนต์หมายเลขทะเบียนกจ - ๗๘๑๘ ลำปางรหัสครุภัณฑ์ ๐๐ - ๕๐ - ๕๐ - ๐๐๐๐๑ โมงเย็นทหารรับจ้าง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ผู้จัดทำป้ายชื่อโครงการ
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะเกร๋นหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๑ - ๕๖ - ๐๐๐๐ จำนวน ๑๐ เครื่องเพื่อใช้งานได้ตามปกติ
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  จ้างตรวจสอบสภาพรถยนต์หมายเลขทะเบียนบย - ๘๑๓๕ ลำปางรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๔ - ๐๐๐๒ จำนวนจำนวน ๑๕ รายการ
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ซื้อกระสอบทรายกั้นน้ำขนาด ๑๘ x 30 นิ้วจำนวน ๕,๐๗๐ บาท
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  การจัดทำป้ายชื่อตามโครงการอบรมผู้นำชุมชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพป้ายขนาดกว้างยาว 11 เมตร งบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปาน
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒   จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางกุ่มหมู่ที่ ๔ ตำบลแม่แตงอำเภอเถินจังหวัดลำปางโดยการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกสูง ๑.๖๐ เมตรยาว ๙๗ เมตรพร้อมประตูเหล็กสูง ๑.๖๐ เมตรยาว ๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแผนการบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  อุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ และอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ นานา
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒  การจัดทำป้ายชื่อในโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ด้านการควบคุมและป้องกันการติดฉลากขนาดกว้างยาว 11 เมตรยาว 26 เมตรจำนวน 1 ป้ายข้อความโดยมีข้อความ วันพฤหัสบดีที่ ๒ สนับสนุนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ งบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Gigabit Switching Hub D - LINK (DGS - ๑๐๑๖D) ๑๖ พอร์ต ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐๐๐ บาทเพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างหอสมุดแห่งชาติส่วนตำบลแม่ปะอำเภอเถินจังหวัดลำปาง
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมดื่มและดื่มในที่ประชุมสภาผู้บริหารส่วนตำบล
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างจัดทำป้ายตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมสร้างฝายเซียง) วันพฤหัสบดีที่ ๓ ป้ายขนาด ๑ x ๓ เมตรจำนวน ๑ ป้ายโดยวิธีเฉพาะหน้า
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ จ้างจัดทำป้ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (กิจกรรมสร้างแนวกันไฟ) วันพฤหัสบดีที่ ๓ ป้ายขนาด ๑ x ๓ เมตรจำนวน ๑ ป้ายโดยวิธีเฉพาะหน้า
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อโต๊ะหมู่บูชาจำนวน ๑ ชุดเพื่อใช้ในองค์กรส่วนภูมิภาคแม่สอดโดยการจัดซื้อยาเสพติดในรูปแบบของเงินก้อนที่มีคุณสมบัติพิเศษในการจัดทำบัตรกำนัล ฐานรองโต๊ะหมู่โดยวิธีพิเศษเบี้ยเลี้ยง
วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 1 เครื่องโดยมีคุณสมบัติรองรับเครื่องยึดแบบแยกส่วนขนาดไม่เกิน ๓๐,๐๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทจัดเป็นเครื่องจักรที่มีค่าใช้จ่ายสูง เวลาหน่วงการทำงานของคอมเพรสเซอร์
วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อจำนวนเงินที่ได้รับการสั่งซื้อจำนวนมากด้วยคุณสมบัติพิเศษตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เป็นราคาที่รวมภาษีโดยวิธีการพิเศษ
วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดต่าง ๆ ตั้งพื้นหรือแขวนขนาดวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2550 เวลา 13.00 น. มีการติดตั้งเครื่องดูดฝุ่นแบบแยกส่วนและติดตั้งได้ง่าย องค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักปลัดรหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๕๒ - ๐๐๐๙, รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๕๔ - ๐๐๑๑, รหัสครุภัณฑ์ ๔๐๐ - ๐๐๑๘ และ รหัส๐ - ๐๐๐ ๐๐๐
วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาฯ ส่วนภูมิภาคตำบลแม่ปะอำเภอเถินจังหวัดลำปางด้วยวิธีประมูลประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid)
วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาสภาผู้แทนราษฎรส่วนภูมิภาคแม่สายอำเภอเถินจังหวัดลำปางด้วยวิธีประมูลประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid)
วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าผาจัดการส่วนตำบลแม่ปะอำเภอเถินจังหวัดลำปางจำนวน 1 ชุด
วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ การพัฒนาระบบฐานรากและการติดตั้งฐานข้อมูลการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยและระบบป้องกันการบุกรุกที่มีประสิทธิภาพสูง . แม่ปะกำหนดพร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้ายโดยวิธีเฉพาะผู้รับ
วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ การวางท่อเพื่อเพิ่มการใช้ท่อส่งน้ำในการผลิตประปาหมู่บ้านบ้านมะเกว
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เทมโพสให้ความไว้วางใจในการลดการใช้สารเคมีในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสารกำจัดศัตรูพืชและสารกำจัดศัตรูพืช โรคไข้เลือดออกที่จะเกิดขึ้นภายในเขตปกครองส่วนภูมิภาค
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ การจัดหาน้ำประปาเพื่อการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่ขนาดใหญ่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขุดดินที่ไม่ได้รับอนุญาต น้อยกว่า ๔,22๖๒๒๒ เมตรเมตรโดยวิธีเฉพาะบุคคล
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการรณรงค์ลดปริมาณการสูบบุหรี่ประจำปีวันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ป้ายชื่อมีข้อความตามรายละเอียดแนบท้ายด้วยวิธีการพิเศษ
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างตรวจสอบชำระเงินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๑ - ๖๐ - ๐๐๒๖ ๖ โดยติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์จำนวน ๑ เครื่องโดยวิธีการเฉพาะผู้รับ
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ้างเหมางานบริการดูแลต้นไม้สนามหญ้าและสวนหย่อมจำนวน ๑ อัตราโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายนมิถุนายน ๒๕๓๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ ช่วงเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการในอัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐.- บาท (- หกพันบาทถ้วน -) โดยวิธีเฉพาะหน้า
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์รับเลี้ยงเด็กกำพร้าวันจันทร์ - วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 โดยการจัดซื้อนมกล่องที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ การจัดให้มีการวางแผนจัดทำป้ายชื่อโครงการ
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเครื่องอัดก้อนถุงพลาสติกด้วยระบบไฮดรอลิก จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อไว้ใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเป็นการจัดหาทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องคอริ่งเจาะคอนกรีต) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อชุดปฏิบัติการ อปพร. ให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติการด้านป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง เสื้อยืด หมวก เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า จำนวน ๓๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในกองคลัง รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐ - ๕๒ - ๐๐๐๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยซ่อมรอยรั่วพร้อมตรวจเช็คระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จำนวน ๓ ศูนย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อน้ำดื่ม เพื่อไว้ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และเพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๓๕๓๔ ลำปาง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕ - ๕๕ - ๐๐๐๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการติดตั้งเครื่องอัดก้อนถุงพลาสติกด้วยระบบไฮดรอลิค ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการขยายระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านท่ามะเกว๋นเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการขยายระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านท่ามะเกว๋นเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.แม่ปะ กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน บย - ๘๑๓๕ ลำปาง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๔ - ๐๐๐๒ จำนวน ๑ ลูก เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาบริการงานสันทนาการ จำนวน ๑ อัตรา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ในอัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดพันบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ดำเนินการจัดทำกระสอบทรายกั้นน้ำ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของตัวฝายต้นศรี บ้านปางกุ่ม หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ซ่อมแซมตู้ควบคุมไฟฟ้า ๓ เฟส ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเปลี่ยนฟิล์มรถยนต์บรรทุกขยะ ยี่ห้อ อีซุซุ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๓๕๓๔ ลำปาง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕ - ๕๕ - ๐๐๐๑ จำนวน ๑ ชุด เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Fuji Xerox Docuprint P๒๕๕ dw) รหัสครุภัณฑ์ ๔๗๙ - ๕๗ - ๐๐๐๘ โดยเปลี่ยน PICKUP ROLLER ระบบดึงกระดาษ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำบาดาล (ซัมเมิร์สซิเบิ้ล) ขนาด ๒ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ เครื่อง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออุปกรณ์กีฬา จำนวน ๑๒ รายการ สำหรับให้บริการประชาชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลแม่ปะ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน ๒๔ ตัว โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เก้าอี้นั่งสำหรับเด็ก มีพนักพิงอย่างหนา ทำจากพลาสติกโพรีโพพิรีน มีหลายสี เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าผา โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเป็นการจัดหาทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนเด็ก ๕๑ คน และย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ จำนวน ๖๔ วัน ให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าผา ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ จำนวน ๑ คน โดยจัดซื้อนม ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑,๑๓๕กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ วัน จำนวนนักเรียน ๒๓๔ คน และย้อนหลังตั้งแต่วันที่ ๑๘ พ.ค. - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๓ วัน ให้กับเด็กอนุบาล ๒ โรงเรียนปางกุ่มวิทยา จำนวน ๑ คน โดยจัดซื้อนม ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๔,๙๖๗ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มในวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด ในวันจันทร์ ที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุวาตภัย หมู่ที่ ๙ จำนวน ๑ ครัวเรือน กระเบื้อง ลอนคู่ ขนาด ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๒๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บ้านปางกุ่ม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๑๐ ใบ เพื่อไว้ใช้ในกิจการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๕๗ - ๐๐๒๔ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เข็มขัดนิรภัยสำหรับปีนเสาไฟฟ้า จำนวน ๑ เส้น เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางกุ่ม และฝ้าเพดานภายในอาคารเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ เพื่อไว้ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองช่าง จำนวน ๒๔ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานกองช่าง จำนวน ๖ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ - ๔๗๓๔ ลำปาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖ - ๔๗ - ๐๐๐๑ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า รหัสครุภัณฑ์ ๔๔๑ - ๕๓ - ๐๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจัดทำป้ายโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ป้ายโครงการ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๓ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๒๑ รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๒ วัน จำนวนเด็ก ๕๑ คน โดยจัดซื้อนม ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑,๑๒๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๒๒ วัน จำนวนนักเรียน ๒๓๔ คน โดยจัดซื้อนม ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๕,๑๔๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓  ซื้อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ - ๗๘๑๘ ลำปาง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๐ - ๐๐๐๑ จำนวน ๑ ลูก (ราคาแลกหม้อเก่า) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อน้ำดื่ม เพื่อไว้ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และเพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมลงท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บ้านแม่ปะหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อเก้าอี้สำนักงาน ชนิดเบาะหนัง ปรับสูงต่ำด้วยโช๊คไฮโดรลิค ชนิดขาอลูมิเนียมปัดเงา พร้อมล้อเลื่อน จำนวน ๑ ตัว โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาดเป็นการจัดการทั่วไป เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือจากมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๔ - ๕๒ - ๐๐๐๕ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อให้เครื่องพ่นหมอกควันสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Fuji Xerox Docuprint P๒๕๕ dw) รหัสครุภัณฑ์ ๔๗๙ - ๕๗ - ๐๐๐๘ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ ซื้อกระสอบทรายกั้นน้ำ ขนาด ๑๘ x ๓๐ นิ้ว จำนวน ๔๕๐ ใบ เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ำในการทำการเกษตรของราษฎรในพื้นที่บ้านปางกุ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจัดทำป้ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรควัณโรค ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ป้ายขนาด ๑ x ๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยมีข้อความดังนี้ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรควัณโรค วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ยี่ห้อ ฟอร์ด เรนเจอร์ หมายเลขทะเบียน กจ - ๗๘๑๘ ลำปาง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๐ - ๐๐๐๑ จำนวน ๑๕ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างจัดทำป้ายตามโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคฉี่หนู ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ปะแพะ ป้ายขนาด ๑ x ๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยมีข้อความดังนี้ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคฉี่หนู วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าผา หมู่ที่ ๕ โดยดำเนินการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน ขนาดพื้นที่ ๕๕ ตารางเมตร เปลี่ยนรางน้ำฝนสแตนเลส ยาว ๒๘.๔๐ เมตร และเปลี่ยนผนังห้องกระจกอลูมิเนียม ขนาดพื้นที่ ๑๕ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาทำอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มในวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แบบฉบับเต็ม จำนวน ๘ เล่ม และแบบฉบับย่อ จำนวน ๑๕ เล่ม เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์ อีเมล

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

ศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ โควิด19


01n.png

งานกิจการสภา

อ่านต่อ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

16 มีนาคม 2564
hits (295 hits)
ด้วยวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 17 ...
28 ธันวาคม 2563
hits (390 hits)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เตรียมการจัด ...
31 กรกฎาคม 2563
hits (444 hits)
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 งานป้องกันและบรร ...
อ่านต่อ

งานสาธารณสุขฯ

22 กรกฎาคม 2563
hits (288 hits)
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าปร ...
22 กรกฎาคม 2563
hits (275 hits)
โครงการรณรงค์ ลด เลิกบุหรี่ประจำปี 2562 ...
22 กรกฎาคม 2563
hits (257 hits)
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือ ...
22 กรกฎาคม 2563
hits (287 hits)
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปี 25 ...
22 กรกฎาคม 2563
hits (280 hits)
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคในฤดูร้อน ประจำป ...
22 กรกฎาคม 2563
hits (268 hits)
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านโร ...
อ่านต่อ

Q&A ถามตอบข้อสงสัย

หัวข้อในหมวดหมู่นี้: Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา อบต.แม่ปะ

21 มิถุนายน 2564

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ ๘ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๑๖๐ E-mail:admin@maepa-thoen.com Tel ๐๕๔ - ๒๙๒๐๗๙ Fax : ๐๕๔ - ๒๙๑๖๙๑. Q&A ถามตอบข้อสงสัย - กระดานสนทนา อบต.แม่ปะ

เอกสารเผยแพร่กองคลัง

กองคลัง

30 มีนาคม 2564
hits (113 hits)
ประกาศผู้ชนะฯจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
24 กุมภาพันธ์ 2564
hits (194 hits)
ประกาศผู้ชนะฯจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
29 ธันวาคม 2563
hits (207 hits)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้า ...
30 พฤศจิกายน 2563
hits (176 hits)
เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓ / ภ.ด.ส.๔) ตามพระราชบัญญัติภาษีที ...
07 พฤศจิกายน 2563
hits (221 hits)
ประกาศผู้ชนะฯจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๘ กรกฎาคม - วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
29 พฤษภาคม 2563
hits (545 hits)
ประกาศผู้ชนะฯจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ - วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ภาพ:ข้อมูล กองคลังองค์การ ...
อ่านต่อ

ระบบการเงิน กองคลัง

  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  3. รายงานกำกับฯ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
next
prev

 

 

 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของอบต.แม่ปะ จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
next
prev

 

 

1M1050x525.jpg2M1050x525.jpg3M1050x525.jpg4M1050x525.jpg5M1050x525.jpg6M1050x525.jpg7M1050x525.jpgMessage_10_25feb59-1050x525.jpgMessage_8_25feb59.jpgMessage_9_25feb59_1-1050x525.jpgMessage_9_25feb59_2-1050x525.jpglabelWN-10.png

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

กระดานสนทนา อบต.แม่ปะ

กระทู้ล่าสุด - กระดานสนทนา อบต.แม่ปะ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ ๘ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๑๖๐ E-mail:admin@maepa-thoen.com Tel ๐๕๔ - ๒๙๒๐๗๙ Fax : ๐๕๔ - ๒๙๑๖๙๑